Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη :

  • Αναλυτικών Προμετρήσεων
  • Τευχών Δημοπράτησης όπως :
  1. Διακήρυξη Δημοπρασίας
  2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Τεχνικές Προδιαγραφές
  5. Προϋπολογισμό Μελέτης
  6. Τιμολόγιο Μελέτης
  • Σύνταξη Συμβάσεων
  • Οικονομική και Συμβατική παρακολούθηση Έργων

Το γραφείο στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , εξειδικευμένους στην Προμέτρηση και Κοστολόγηση Έργων , εφαρμόζοντας πλήρες σύστημα μηχανοργάνωσης, εξοπλισμένο με σύγχρονη υποδομή και προγράμματα Η/Υ.